Over ons

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland. Sinds 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd.

Veilig Thuis is er zeker niet alleen voor burgers, maar ook voor professionals. Van vertrouwenspersonen op scholen, tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen. Het gratis nummer 0800 – 2000 is 24/7 bereikbaar.

Basisteams
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland bestaat uit zeven basisteams onder leiding van vier teammanagers. Een basisteam bestaat voornamelijk uit maatschappelijk werkenden. Zij kunnen een beroep doen op vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen.

Naast de maatschappelijk werkenden maken ook een aantal sociaal psychiatrisch verpleegkundigen deel uit van de teams. Indien nodig kan een psychiater van de GGD worden geconsulteerd.
De medewerkers van Veilig Thuis zijn getraind om professionals te coachen bij het bespreekbaar maken van zoiets ingewikkelds als vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is gestationeerd bij de GGD.

Missie, visie, kernwaarden en ambities Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Missie
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud.

Deze missie past binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020, te weten: .
• duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families nemen af
• meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, en zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is.
Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Veilig Thuis Amsterdam Amstelland werkt voor de Gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Visie

Iedereen heeft het recht op een Veilig Thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen en een Veilig Thuis is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan de samenleving.
Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldprobleem van
Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot.

Huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Geschat wordt dat
jaarlijks in Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld
dat wordt gepleegd door ongeveer 100.000 à 110.000 verdachten. Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. Gemiddeld elke 10 minuten rukt de politie ergens in Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld.
Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld.
Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners.
In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn tien kernelementen vastgelegd die van belang zijn voor een effectieve aanpak.

Samengevat:
• Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen.
• Preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te doorbreken.
• Hoogwaardige triage op meldingen is het vertrekpunt voor de aanpak als geweld is gebruikt of kinderen zijn mishandeld. Hierbij hoort ook een integrale analyse van de problematiek en van de veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners hun activiteiten in het gezin op elkaar afstemmen, dit zorgt ervoor dat er minder hulpverleners gelijktijdig in het gezin aanwezig zijn.
• Hulp en ondersteuning is systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het (gezins-)systeem
gezamenlijk worden betrokken en dat het gezin in de totale context wordt beschouwd en geanalyseerd.
• De problematiek vereist (soms) langdurige begeleiding en een systeemgerichte en integrale aanpak van justitiële en zorgpartners vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ met waar mogelijk ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerkVoor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn daar de volgende elementen aan toegevoegd:

• Veilig Thuis moet hét laagdrempelige punt voor burgers en professionals zijn om zorgen te
bespreken, advies te vragen en een melding te doen.
• Deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve
aanpak.
• Duurzame veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe problemen waaraan veelal langdurig ingesleten patronen ten grondslag liggen, die niet met korte interventies duurzaam zijn op te lossen.
• Het is mogelijk in de verschillende fasen van de aanpak nog meer en beter de kennis te
benutten van ervaringsdeskundigen en rolmodellen.

Veilig Thuis sluit aan op deze visie en uitgangspunten. De concrete vormgeving van deze visie wordt beschreven in de kernwaarden en ambities van Veilig Thuis.

Kernwaarden
We doen dit vanuit de volgende kernwaarden:

We zijn DESKUNDIG
We hebben hoog opgeleide professionals die kennis hebben van huiselijke geweld in kindermishandeling. We zorgen dat onze professionals onderhouden worden in hun professionaliteit. We hebben kennis van de sociale kaart en kennen onze ketenpartners. We zijn in staat om te beoordelen wanneer zorg geboden moet worden . We zorgen dat- indien nodig- casusregie is belegd.

We werken ZORGVULDIG
We zijn doordrongen van het feit dat een melding bij Veilig Thuis een grote impact heeft op individuen, gezinnen en hun omgeving. We werken vanuit betrokkenheid. We zijn transparant over onze rol, onze werkwijze, onze inzet en onze verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

We zijn SLAGVAARDIG
We werken doortastend. We zijn snel en accuraat als de situatie er om vraagt en altijd zorgvuldig. We zijn weerbaar.

We werken VERBINDEND
We verbinden ons met de ouder, volwassene of jeugdige. We doen ons best om die relatie goed en positief te houden. We werken verbindend met de lokale teams en onze andere ketenpartners. We zijn ons ervan bewust dat wij een schakel zijn in de keten. We stellen eventuele knelpunten in de samenwerking aan de orde en zetten ons maximaal in om die op te lossen. We zorgen tevens voor een goede verbinding met onze opdrachtgevers; de gemeenten.

Ambities
Veilig Thuis heeft de volgende ambities voor de komende vijf jaar:

1. Een goed bekend en deskundig advies- en meldpunt zijn voor burgers en professionals als het gaat om alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis is nog niet voor alle burgers en professionals een bekend en ingeburgerd begrip. Dit kan beter. Om deze ambitie te realiseren gaat Veilig Thuis zich inzetten op het verbeteren van de naamsbekendheid. Iedereen moet weten wat Veilig Thuis is, wat Veilig Thuis doet en dat iedereen hier terecht kan bij vragen en/of zorgen over alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
.

Het is onze ambitie het aantal en aandeel adviesvragen en meldingen van burgers en andere professionals, niet zijnde politie, de komende jaren substantieel toe te laten nemen.

Om de kwaliteit van Veilig Thuis verder te verhogen investeert Veilig Thuis de komende jaren in een snelle en tevens hoogwaardige triage, in deskundig onderzoek en in uniforme kwaliteit van de basisteams.
Primair is het van belang om onze medewerkers optimaal te faciliteren in hun werk onder andere door een training- en opleidingsprogramma.

Om deze rol goed vorm te kunnen geven moet en wil Veilig Thuis een transparante organisatie zijn richting onze opdrachtgevers en de maatschappij, zowel in werkwijze als in cijfers. De (door)ontwikkeling van expertise en innovatie (onder andere digitaal) krijgt een duidelijke plek in de organisatie.

2. Investeren in samenwerking met en versterken van het lokale veld en ketenpartners
Veilig Thuis wil de samenwerking met het lokale veld verder uitbouwen. We onderschrijven het belang van een integrale aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling die zoveel als mogelijk lokaal dient te worden aangeboden en uitgevoerd. Veilig Thuis is herkenbaar en inzetbaar op lokaal niveau en ondersteunend aan de lokale zorgstructuur.

Een betere samenwerking met het lokale veld moet uiteindelijk leiden tot minder onderzoeken door Veilig Thuis. We streven er naar om de expertise van Veilig Thuis beschikbaar te stellen aan het lokale veld en de ketenpartners. Dat doen we doormiddel van het geven van advies en door middel van ondersteuning. De professionals in het lokale veld maken gebruik van de expertise van Veilig Thuis ten behoeve van de inschatting van de veiligheidsrisico’s en kunnen desgevraagd op deskundig advies rekenen. De specialistische kennis en kunde van Veilig Thuis wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld aan professionals in het lokale veld.

Veilig Thuis zal daarnaast doorgaan met het geven van voorlichting aan de lokale teams zodat de expertise van het lokale veld nog verder vergroot zal worden, zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de lokale teams uit het oog te verliezen.

Veilig Thuis zal verder investeren in een nog betere samenwerking met de ketenpartners in de vijfhoek (Gecertificeerde Instellingen, lokale teams en Veilig Thuis). Belangrijk aandachtspunt is de uitvoering van regie.

Veilig Thuis investeert in een goede verbinding tussen de straf- en zorgketen en zorgt voor de vorming van de Multi Disciplinaire Aanpak ++ (MDA ++) voor meldingen met acute onveiligheid..

Veilig Thuis heeft tot slot een signalerende functie over het functioneren van het gehele stelsel en geeft feedback aan onze opdrachtgevers als daar knelpunten in worden gesignaleerd.

3. Het realiseren van expertise en coördinatie van specifieke geweldsproblematiek
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét expertisecentrum voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De komende vijf jaar wil Veilig Thuis nog meer dan nu het kennis- en expertisecentrum zijn voor een aantal bijzondere vormen van geweld dan wel bijzondere doelgroepen.

We richten ons specifiek op:
• Eergerelateerd geweld
• Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)
• Seksueel geweld
• Ouderenmishandeling.
Daarnaast willen we de kennis en expertise van deze specifieke problematiek ook lokaal meer inbedden zodat signalen eerder worden herkend en effectief worden opgepakt.