Privacy & rechten

Algemeen – Wat mag Veilig Thuis bij een melding? 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als u zelf betrokken bent, of als iemand in uw omgeving dat is.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is onderdeel van de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam valt onder de gemeente Amsterdam.

We verzamelen informatie over u als er een melding is gedaan
We onderzoeken meldingen van geweld over huishoudens of gezinnen en meldingen van  kindermishandeling. Als er een melding over uw huishouden of gezin is gedaan, verzamelen wij informatie over u. Zo weten wij wat er in uw situatie speelt. Met deze informatie kunnen wij u en uw gezin of partner beter begeleiden.

Het is onze maatschappelijke taak om burgers te beschermen. Deze taak staat ook in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

We bewaren informatie over u als we een melding binnenkrijgen
Als we een melding binnen krijgen over uw huishouden of gezin mogen wij de persoonsgegevens van u en de mensen die betrokken zijn bij de melding verwerken.

Dit staat in artikel 5.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wij verwerken deze persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer

Daarnaast bewaren we andere informatie die belangrijk is voor de melding. Bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid, over geweld in huis en over kindermishandeling. We doen dit alleen als dit belangrijk is voor uw situatie.

Dit staat in de Wmo (artikel 5.1.6) en in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (artikel 30, lid 3, sub a).

De informatie slaan we op in ons computersysteem. Andere mensen mogen deze informatie niet zomaar zien. Daar zorgen wij voor.

Wie heeft er toegang tot de informatie over u? 

Medewerkers van Veilig Thuis die u helpen mogen de informatie over u bekijken
Medewerkers die informatie over u mogen bekijken zijn:

 • De contactpersonen die u heeft bij Veilig Thuis.
 • Experts die helpen bij uw melding. Denk hierbij aan de artsen die bij ons werken. Of aan iemand die een klacht behandelt. Zij mogen de informatie over u alleen zien als dit nodig is voor hun werk.
 • Leidinggevenden die een controle uitvoeren of onderzoek doen naar ernstige gebeurtenissen. Soms voert een medewerker deze taak uit namens een leidinggevende.
 • Medewerkers die onze administratie doen. Zo kunnen ze u een brief sturen of een verslag over u goed verwerken.

Al onze medewerkers houden uw informatie geheim. Dit zijn ze verplicht.

We werken samen met universiteiten en hogescholen voor onderzoek

Wij onderzoeken hoe wij ons werk doen. Zodat we het de volgende keer nog beter kunnen doen. Het kan zijn dat we de informatie over u gebruiken voor dit onderzoek. De onderzoekers mogen dan uw informatie bekijken.

Hier maken we deze afspraken over:

 • De onderzoekers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG laat zien dat iemands gedrag in het verleden geen negatieve invloed heeft op het werk dat hij doet. Dus dat iemand geen strafbare dingen heeft gedaan.
 • De onderzoekers houden uw informatie geheim. Zij hebben hiervoor een contract ondertekend.
 • Uw persoonsgegevens komen nooit in het uiteindelijke rapport terecht. Zo kan de informatie in het onderzoeksrapport niet naar u leiden.
 • Willen we uw situatie in het bijzonder onderzoeken? Dan vragen we u altijd of u dit goed vindt en of u mee wilt werken.

Andere controleurs van ons werk


Ieder jaar controleert iemand van de afdeling administratie of onze geldzaken nog kloppen. Daarnaast controleert iemand van de afdeling kwaliteit of de kwaliteit van ons werk nog goed is.

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of we ons werk goed doen. De IGJ is een onderdeel van de overheid.

Al deze mensen hebben informatie nodig voor hun controles. Soms kiezen ze de informatie over u uit voor hun controle. Dit gebeurt per toeval. Het is de bedoeling dat wij deze informatie dan aan hen geven. Maar ook zij houden deze informatie over u geheim.

U heeft gebeld voor advies

We verzamelen informatie over u als u belt voor advies

Als u hiervoor toestemming geeft bewaren wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

We schrijven soms ook uw functie en werkgever op. Dit doen we als u vanuit uw werk advies vraagt. Daarnaast bewaren we uw vraag aan ons. En schrijven we op wat ons advies was. We bewaren de informatie over u 2 jaar lang in ons computersysteem. We bewaren geen gegevens van de persoon waarover u zich zorgen maakt.

Wij gebruiken de informatie over u in een aantal situaties

Het gaat om de volgende situaties:

 • We gebruiken uw telefoonnummer of e-mailadres om met u te praten over uw vraag. Bijvoorbeeld als we u extra advies willen geven.
 • We bekijken de informatie over u als u een klacht heeft.
 • We gebruiken de informatie over u als we een onderzoek of controle binnen onze organisatie uitvoeren.
 • We mogen de informatie over u niet voor andere dingen gebruiken zonder uw toestemming.

U krijgt een dossiernummer na het adviesgesprek
Dit is het nummer van de digitale map in ons systeem waar de informatie over u in staat. Krijgt u dit nummer niet? Vraag dit dan aan de medewerker. Want u heeft dit nummer nodig als u nog een keer met ons belt.

U mag de informatie over het advies bekijken
U kunt de medewerker die u advies heeft gegeven vragen om de informatie te mogen bekijken. Hiervoor heeft u uw dossiernummer nodig. Deze medewerker spreekt met u af hoe en wanneer u de informatie kunt bekijken.

U heeft een melding gedaan 

We verzamelen informatie over u als u een melding doet
We bewaren dan de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

We schrijven soms ook uw functie en werkgever op. Dit doen we als u vanuit uw werk meldt. Bijvoorbeeld als u docent of arts bent. We bewaren de informatie over u maximaal 20 jaar in ons computersysteem.

We bewaren uw melding zelf ook
Heeft u de melding via de post of via een e-mail opgestuurd? Dan bewaren we uw tekst. Heeft u een melding gedaan via de telefoon? Dan maakt een van onze medewerkers een samenvatting. U mag vragen of de medewerker deze samenvatting aan u voorleest of naar u op stuurt. We vinden het namelijk belangrijk dat we uw melding goed opschrijven.

We verzamelen ook informatie over u als u anoniem wilt blijven
Dit is dezelfde informatie als wanneer u wel bekend wilt zijn. Maar uw identiteit blijft alleen bij ons bekend. We delen uw persoonsgegevens nooit met directbetrokkenen of met mensen die helpen. We bewaren uw persoonsgegevens in een beschermd deel van ons systeem. Alleen onze medewerkers mogen dit deel bekijken.

U en de mensen waarover u iets meldt mogen de informatie bekijken
U mag zelf alleen uw melding bekijken. U mag de melding dan aanvullen of verbeteren. De mensen waarover u een melding doet mogen ook uw melding bekijken. Maar zij mogen ook de verdere informatie die wij bewaren bekijken. Bijvoorbeeld de informatie over de hulp die zij krijgen.

Wij gebruiken de informatie uit uw melding in een aantal situaties
Het gaat om de volgende situaties:

 • We gebruiken de informatie uit uw melding als we een gesprek willen met de mensen waarover u heeft gemeld. Of anderen die direct betrokken zijn bij de melding. Denk hierbij aan (ex)partner(s) of kinderen.
 • We gebruiken de informatie uit uw melding ook als we verder met u in gesprek willen. Tijdens dit gesprek vragen we u bijvoorbeeld of u nog nieuwe zorgen heeft. Of vertellen we u wat er verder gebeurt met uw melding.
 • We bekijken de informatie uit uw melding als u of iemand die betrokken is bij de melding een klacht heeft.
 • We gebruiken de informatie uit uw melding als we een onderzoek of controle binnen onze organisatie uitvoeren.

We mogen de informatie uit uw melding niet voor andere dingen gebruiken zonder uw toestemming. Al onze medewerkers die betrokken zijn bij uw melding mogen de informatie uit uw melding bekijken. Deze medewerkers houden uw informatie geheim. Ze praten hier na hun werk dus niet over met anderen.

We gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres alleen om met u te praten
Dit doen we bijvoorbeeld als we nog een aantal vragen hebben. Of als we u meer willen vertellen over wat er gebeurt met uw melding.

We mogen de informatie uit uw melding aan andere hulpverleners geven
Denk hierbij aan een huisarts of een psycholoog. Zij helpen de mensen over wie u heeft gemeld dan verder met hun situatie. We geven de hulpverlener soms ook uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bijvoorbeeld als u vanuit uw werk meldt. Zo kan de hulpverlener de hulp eventueel verder met u bespreken.


Veilig Thuis heeft een melding over u ontvangen 

We laten het aan u weten als iemand een melding over u doet
Wij laten het zo snel mogelijk aan u weten als iemand een melding over u doet. Soms is dit een risico voor de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij de melding. Denk hierbij aan uw (ex)partner of uw kinderen. We besluiten dan om u later te informeren. U mag alleen weten wie de melder is als de melder dat goed vindt.

We verzamelen informatie over u als iemand een melding over u doet

Als iemand een melding over u doet, verzamelen wij informatie over u.Dit mag ook zonder uw toestemming. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam
 • uw geboortedatum
 • uw adres
 • uw burgerservicenummer
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

In de Basisregistratie Personen (BRP) controleren we of deze informatie klopt. De BRP is een systeem van de gemeente waar de gegevens van alle Nederlanders instaan.

Daarna slaan wij deze informatie over u op. We bewaren ook dezelfde informatie over de mensen die naast u betrokken zijn bij de melding. Denk hierbij aan uw (ex)partner of uw kinderen. En wij bewaren de melding over u – maximaal 20 jaar in ons computersysteem.

Wij mogen anderen vragen om meer informatie over u
Als we denken dat dit echt nodig is, vragen wij bij anderen informatie over u. Zo weten we beter wat er bij u speelt.

Het gaat om de volgende mensen en organisaties: We vragen aan de politie of u iets heeft gedaan in het verleden dat belangrijk is voor ons om te weten. We vragen ook aan het openbaar ministerie (OM) of u iets heeft gedaan in het verleden dat belangrijk is voor ons om te weten. En we vragen of u een straf of maatregel heeft gekregen.
Als u kinderen heeft, vragen we aan de Raad voor de Kinderbescherming of zij informatie hebben over u. En of uw kinderen al hulp krijgen of hebben gekregen. We vragen aan samenwerkingspartners zoals wijkteams en jeugdschermingsorganisaties of er gezinsleden momenteel hulp krijgen of hebben gekregen. We bewaren de informatie over u die we krijgen van deze mensen en organisaties.

Wij halen meer informatie uit een gesprek met u en de betrokkenen
In een gesprek horen we graag uw mening en de mening van de betrokkenen. Want vaak hebben we meer informatie nodig voordat we u kunnen helpen. De betrokkenen zijn de mensen die bij de melding over u betrokken zijn. Tijdens een gesprek bekijken we ook de veiligheid in uw gezin.

Na het gesprek bewaren we deze informatie over u. U mag vragen of wij u een verslag van dit gesprek opsturen.

U mag de informatie over u bijna altijd bekijken
U mag de informatie over u bijna altijd bekijken. Maar in sommige gevallen is dit een risico voor de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij de melding. Denk hierbij aan uw (ex)partner of uw kinderen. We besluiten dan dat u de informatie nog even niet mag zien.

Wij gebruiken de informatie over u in een aantal situaties

In de volgende situaties gebruiken wij de informatie over u:

 • We bekijken de informatie over u als u of iemand die betrokken is bij de melding een klacht heeft.
 • We gebruiken de informatie over u als we een onderzoek of controle binnen onze organisatie uitvoeren. Hier kunnen andere organisaties bij betrokken zijn, zoals de politie of Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Zij zullen geen persoonsgegevens inzien die direct naar u te herleiden zijn.  

We mogen de informatie over u niet voor andere dingen gebruiken zonder uw toestemming. Al onze medewerkers die betrokken zijn bij uw situatie mogen de informatie over u bekijken. Deze medewerkers houden uw informatie geheim. Ze praten hier na hun werk dus niet over met anderen.

We gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres om met u te praten
We gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres in principe alleen om met u contact te hebben. Dit doen we bijvoorbeeld als we nog een aantal vragen hebben. Of als we u meer willen vertellen over wat er gebeurt met uw melding.

We mogen de informatie over u aan andere mensen of organisaties geven
Alleen als dit echt nodig is geven wij de informatie over u die wij hebben opgeslagen en uw persoonsgegevens aan andere mensen of organisaties. Dit doen we bijvoorbeeld als een andere hulpverlener u verder helpt met uw situatie. Zo kan deze persoon de hulp met u bespreken. Wij mogen de informatie ook delen met de Raad voor de Kinderbescherming. Dit doen we als er verplichte hulp nodig is voor uw kind. Wij mogen de informatie over u ook gebruiken om aangifte te doen bij de politie. Of om iemand te regelen die uw geldzaken beheert.


Veilig Thuis gaat verder met u in gesprek

Wij kunnen een afspraak met u maken voor een gesprek
Dit doen we als we meer informatie nodig hebben om u te kunnen helpen.

Wij halen informatie uit het gesprek met u en de directbetrokkenen
Uit het gesprek met u en de direct betrokkenen halen wij informatie over uw situatie. De directbetrokkenen zijn de mensen die bij uw melding betrokken zijn. Bijvoorbeeld uw (ex)partner of uw kinderen. In dit gesprek horen we uw mening en de mening van de betrokkenen graag. We praten ook met uw kinderen.  Want vaak hebben we meer informatie nodig voordat we u kunnen helpen. Tijdens dit gesprek maken we afspraken over de veiligheid in uw gezin of huishouden. We bespreken ook welke hulp u krijgt. Na dit gesprek bewaren we deze informatie over u in ons computersysteem. Hier hebben wij uw toestemming niet voor nodig. We bewaren de informatie over u maximaal 20 jaar.

Wij gebruiken de verwijsindex als u kinderen heeft
De verwijsindex is een digitaal systeem dat veel gemeentes gebruiken. In de regio Amsterdam Amstelland heet dit systeem Multisignaal. In Multisignaal zien we of er hulpverleners zijn die uw kind helpen. Denk hierbij aan een huisarts of een psycholoog. We onderzoeken of zij iets over uw situatie gemeld hebben. Als dit zo is dan bewaren we deze informatie. U leest meer over het Multisignaal systeem op Multisignaal.nl  

Wij mogen ook met andere mensen praten over uw situatie
Wij mogen ook met andere professionals praten over uw situatie. Bijvoorbeeld uw huisarts, uw psycholoog, uw maatschappelijke hulp of de leraren van de school van uw kinderen. Deze mensen mogen het melden als zij zich zorgen maken over uw situatie. Daar hebben zij uw toestemming niet voor nodig.

U mag de informatie over u bijna altijd bekijken
U mag de informatie over u bijna altijd bekijken. Maar soms is dit een risico voor de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij de melding. Denk hierbij aan uw (ex)partner of uw kinderen. We besluiten dan dat u de informatie nog even niet mag zien. U mag alleen weten wie de melder is als de melder dat goed vindt.

Wij gebruiken de informatie over u in een aantal situaties

Wij gebruiken de informatie over u in de volgende situaties:

 • We bekijken de informatie over u als u of iemand die betrokken is bij de melding een klacht heeft.
 • We gebruiken de informatie over u als we een onderzoek of controle binnen onze organisatie uitvoeren. Hier kunnen andere organisaties bij betrokken zijn, zoals de politie of Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Zij zullen geen persoonsgegevens inzien die direct naar u te herleiden zijn.  
 • We gebruiken uw email adres om u te benaderen voor een cliënt ervaringsonderzoek. Dit doen we om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. We zijn hier wettelijk toe verplicht op basis van artikel 2.5.1 WMO. U bent niet verplicht om op een uitnodiging voor een cliënt ervaringsonderzoek te antwoorden. We werken hierbij met het systeem Enalyzer voor de verwerking van de reacties.

We mogen de informatie over u niet voor andere dingen gebruiken zonder uw toestemming. Al onze medewerkers die betrokken zijn bij uw situatie mogen de informatie over u bekijken. Deze medewerkers houden uw informatie geheim. Ze praten hier na hun werk dus niet over met anderen.

We gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te hebben
We gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadresom met u contact te hebben.Bijvoorbeeld als we nog een aantal vragen aan u hebben. Of als we u meer willen vertellen over wat er gebeurt met uw melding. We gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres ook om een gesprek met u te plannen.

We mogen de informatie over u aan andere mensen of organisaties geven
We mogen de informatie over u die we hebben opgeslagen en uw persoonsgegevens aan andere professionals of organisaties geven. Bijvoorbeeld als een andere hulpverlener u verder helpt met uw situatie. Denk hierbij aan een huisarts of een psycholoog. Zo kan deze persoon de hulp met u bespreken. Wij mogen de informatie ook delen met de Raad voor de Kinderbescherming. Dit doen we als er verplichte hulp nodig is voor uw kind. Wij mogen de informatie over u ook gebruiken om aangifte te doen bij de politie. Of om iemand te regelen die uw geldzaken beheert. We delen de informatie alleen als dit echt nodig is.

Uw rechten rond de informatie over u

Wij hebben informatie over u opgeslagen in ons systeem
U mag drie dingen doen met deze informatie over u:

 • U heeft het recht om de informatie over u te bekijken.
 • U heeft het recht om de informatie over u aan te vullen of te verbeteren.
 • U heeft het recht om te vragen of wij de informatie over u verwijderen.

 U heeft het recht om de informatie over u te bekijken

U mag weten wat wij over u hebben opgeslagen
Dit geldt voor alle informatie over u. Dit geldt niet altijd voor de informatie over uw kinderen.

Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar? Dan mogen ook zij weten welke informatie wij over hun hebben opgeslagen. Daar hebben zij meestal geen toestemming van hun ouders voor nodig. Uw toestemming is alleen nodig als zij nog niet goed kunnen begrijpen waar ze om vragen. Bijvoorbeeld omdat uw kind flinke problemen met leren heeft.

U mag alleen de informatie over uw kinderen zien als u gezag heeft
U leest op deze website wanneer u gezag heeft over uw kinderen. Zijn uw kinderen ouder dan 16 jaar? Dan hebben we wel de toestemming van uw kind nodig. Heeft u geen gezag over uw kinderen? Dan mogen wij de informatie over uw kinderen alleen geven als deze informatie ook over u gaat. Of wanneer het belangrijk is voor u om de informatie te weten. Bijvoorbeeld als u veel contact heeft met de kinderen. Besluiten we om u de informatie niet te geven? Vraag dan om toestemming bij een ouder die wel gezag heeft.

U vraagt uw contactpersoon als u de informatie wilt bekijken
Hij of zij heeft de informatie over u namelijk behandeld. Zijn of haar naam staat onderaan de brief die u van ons heeft ontvangen. Met uw contactpersoon spreekt u af hoe u de informatie over u kunt bekijken. Als u geen contactgegevens heeft van uw contactpersoon kunt u bellen met telefoonnummer 0800-2000. Als u belt heeft u ook uw dossiernummer nodig. Dit is het nummer van de digitale map in ons systeem waar de informatie over u in staat. U vindt dit nummer ook in de brief die u van ons heeft ontvangen.

U kunt ook vragen om een kopie van de informatie over u
Hiervoor stuurt u een email naar inzage@020veiligthuis.nl. U krijgt dan binnen vier weken een reactie van ons. Uw contactpersoon of een andere collega maakt dan een kopie van de informatie over u. U krijgt een bericht wanneer u de kopie op kunt halen. Neemt u bij het ophalen een geldig identiteitsbewijs mee? Zo weten we zeker dat we de informatie over u aan de juiste persoon meegeven.

Wij kunnen zeggen dat u de informatie over u niet mag zien
Dit doen we alleen als dit zware gevolgen heeft voor de mensen die betrokken zijn bij uw situatie. Is dit het geval? Dan leggen wij dat aan u uit.

Laat het ons weten als u er met onze collega niet uitkomt
Dan zorgen wij ervoor dat een neutrale collega u helpt. Dit is de juridisch medewerker. Hij of zij neemt dan het officiële besluit. In dit besluit staat of u de informatie mag zien of niet. Als u de informatie niet mag zien, leggen wij uit waarom niet. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook om hulp vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om de informatie over u aan te vullen of te verbeteren

Laat het ons weten als u het niet eens bent met de informatie over u
Bijvoorbeeld als u informatie leest die niet klopt. Of als u een andere mening heeft over de informatie. U belt hiervoor uw contactpersoon. Na dit gesprek verbeteren wij de informatie over u. Of vullen wij de informatie aan met uw mening.

Laat het ons weten als u er met onze collega niet uitkomt
Dan zorgen wij ervoor dat een neutrale collega u helpt. Dit is de juridisch medewerker. Hij of zij neemt dan het officiële besluit. In dit besluit staat of u de informatie mag zien of niet. Als u de informatie niet mag zien, leggen wij uit waarom niet. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook om hulp vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om te vragen of wij de informatie over u verwijderen

Wij bewaren alleen informatie over u bij vermoeden van geweld in uw huishouden of gezin en/of vermoeden van  kindermishandeling
Deze informatie bewaren we maximaal 20 jaar. Als na betrokkenheid van Veilig Thuis er geen sprake blijkt te zijn van van geweld in uw huishouden of gezin en/of geen sprake van kindermishandeling,

dan mag u aan ons vragen of wij de informatie over u verwijderen.

U schrijft ons een brief of email als u wilt dat we de informatie over u verwijderen
U legt in een brief of e-mail uit waarom u wilt dat wij de informatie over u verwijderen. Onze contactgegevens kunt u vinden op www.020veiligthuis.nl. We bekijken vervolgens wie er betrokken zijn bij uw situatie. En of het voor een van deze mensen belangrijk is dat we de informatie bewaren. Daarna nemen we een besluit.

We vragen de betrokken personen of zij het eens zijn met het verwijderen van de informatie
Dit doen we als wij besluiten dat we de informatie over u willen verwijderen. We sturen dan een brief naar u en de personen die betrokken zijn bij uw situatie. Bijvoorbeeld uw (ex)partner. De betrokken personen mogen het laten weten als ze niet willen dat wij de informatie over u verwijderen. Is dit het geval? Dan bekijken wij of hun redenen sterker zijn dan die van u of andersom. Daarna nemen we een besluit.

U en de betrokken personen ontvangen een brief van ons als we de informatie over u verwijderen
We verwijderen de informatie over u binnen drie maanden na ons besluit. Hierna kan niemand de informatie over u meer terugvinden in ons systeem.

We kunnen besluiten om de informatie toch te bewaren
Ook dan ontvangt u een brief van ons. Hierin leggen we uit waarom we de informatie toch bewaren. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook om hulp vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opnames van gesprekken 

U mag onze gesprekken opnemen
U mag gesprekken met ons opnemen, bijvoorbeeld als u een gesprek heeft met uw contactpersoon. U vertelt dat u het gesprek opneemt aan het begin van het gesprek. U vraagt of iedereen het goed vindt dat u opnames maakt als er meer mensen bij het gesprek zijn.

Dit zijn de regels van de Nationale ombudsman. Uw gesprekspartner mag altijd vragen of hij een kopie mag hebben van de opnames.

U mag deze opnames alleen voor uzelf gebruiken
U kunt de opnames terugluisteren als u wilt weten wat er precies is gezegd. Of wanneer u een overleg heeft met uw advocaat.

U mag de opnames niet openbaar maken zonder toestemming van uw gesprekspartner. Maakt u de opnames toch openbaar? Bijvoorbeeld door de opnames op sociale media te zetten? Dan heeft dit serieuze gevolgen voor u. We kunnen dan bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie.

We kunnen besluiten dat u geen opnames mag maken

In sommige gevallen kunnen wij besluiten dat u geen opnames mag maken. Bijvoorbeeld als de opnames gevolgen hebben voor de privacy van een van de gesprekspartners. Of wanneer u misbruik hebt gemaakt van een opname. We laten dit dan aan u weten.

Vertrouwenspersonen 

U mag een vertrouwenspersoon meenemen naar een gesprek
Een vertrouwenspersoon kan u helpen om uw standpunt tijdens een gesprek met ons uit te leggen. Deze persoon luistert mee. Uw vertrouwenspersoon kan iemand zijn uit uw omgeving. Of uw advocaat. U mag ook om een vertrouwenspersoon vragen bij het Advies en Klachtbureau Jeugdzorg. U leest hier meer over op hun website.

Veilig Thuis kan uw vertrouwenspersoon weigeren
Wij kunnen uw vertrouwenspersoon weigeren. We doen dit alleen als:

 • iemand anders die bij het gesprek is echt niet wil dat uw vertrouwenspersoon er ook bij is;
 • uw vertrouwenspersoon het gesprek helemaal van u overneemt, waardoor u uw standpunt niet meer zelf uit kunt leggen;
 • uw vertrouwenspersoon ervoor zorgt dat we geen afspraken met uzelf kunnen maken.


Contact, vragen of klachten 

 

U mag een klacht naar ons opsturen
U mag een klacht naar ons opsturen, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met hoe wij de informatie over u bewaren. Of als u vindt dat we u niet goed behandelen. U leest hier meer over via deze  link  https://www.020veiligthuis.nl/klachten/. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op als u een klacht hebt ingediend.  Dit is een neutrale medewerker van Veilig Thuis.

Bent u niet tevreden over hoe uw privacy vragen zijn beantwoord?
Als u niet tevreden bent hoe uw privacy vragen zijn beantwoord dan kunt u contact opnemen met functionaris gegevensbescherming Amsterdam. Binnen de gemeente Amsterdam is een functionaris aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met deze ‘Functionaris gegevensbescherming’ via het e-mailadres: Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl

U kunt ook een klacht opsturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens
U kunt ook een klacht opsturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u vindt dat wij ons niet houden aan de privacyregels. De AP controleert namelijk of wij ons houden aan de regels. U leest hier meer over op hun website. U bereikt de AP via het telefoonnummer 0900 – 2001 201.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is onderdeel van de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam valt onder de gemeente Amsterdam.