Meldcode App

meldcode 1meldcode 2

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Veel beroepsgroepen werken al met een meldcode, maar nog niet allemaal. Wie door zijn beroep te maken krijgt met huiselijk geweld (zoals leerkrachten, huisartsen en hulpverleners) en een geheimhoudingsplicht heeft, vindt het door die plicht soms lastig om hulp te bieden. Daarom bestaan er meldcodes om hen te helpen.

Verplicht

De meldcode wordt verplicht voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, politie. Werken met een meldcode Alleen het ontwikkelen van een meldcode is niet voldoende, hij moet ook worden gebruikt. De beroepskrachten moeten dan ook een training krijgen, zodat zij weten wat ze moeten doen als ze vermoeden dat iemand wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. De basis van de meldcode is zoveel mogelijk hetzelfde, zodat iedereen op de dezelfde manier handelt. Waar nodig kan de meldcode worden aangepast aan de specifieke situatie van een organisatie. Stappen in het basismodel meldcode

De 5 stappen

Een meldcode beschrijft in stappen wat bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of leraar moet doen. In het basismodel meldcode is toegelicht welke 5 stappen in elk geval in de meldcode moeten staan. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast. De App Meldcode is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze is gratis te downloaden via je smartphone.

Android – klik hier

IPhone – Klik hier