Verbeterde meldcode per 1 januari 2019

13-12-2018

Datum Amsterdam, 10 december 2018
Onderwerp Verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Geachte mevrouw/heer,

Per 1 januari 2019 gaat de Verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. Graag breng ik u via deze brief op de hoogte van de hiermee samenhangende veranderingen.

Wat verandert er?
In de huidige Meldcode uit 2013 staan vijf stappen die een beroepskracht doorloopt als hij of zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Deze stappen blijven na 1 januari 2019 gelijk, met uitzondering van stap 5.

In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulpverlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:
1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?
Per 1 januari 2019 is het verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 5 van de Meldcode.

Acuut en Structureel
Elke beroepsgroep heeft een eigen afwegingskader opgesteld. De afwegingskaders helpen de beroepskracht om te bepalen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.
Een melding is altijd noodzakelijk als er vermoedens zijn van acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling. De afwegingskaders geven houvast bij de constatering of de problematiek zodanig ernstig is, dat het doen van een melding als een professionele norm wordt beschouwd/noodzakelijk is. De afwegingskaders zijn bedoeld om de ernst van de situatie in te schatten. Het is niet zo dat de beroepskracht zelf vaststelt of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Afwegingskaders per beroepsvereniging
De afwegingskaders zijn te downloaden via de sites van de beroepsverenigingen:
– Artsen: KNMG
– Verpleegkundigen en verzorgenden: V&VN
– Paramedici: KNGF
– Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals: ..NVO
– Verloskundigen: KNOV
– Onderwijs en leerplichtambtenaren: NVS-NVL
– Kinderopvang: Brancheorganisatie Kinderopvang
– Justitie: voor medewerkers van Justitie wordt het afwegingskader verspreid via interne ..communicatiekanalen

Doel
Het doel van de Verbeterde Meldcode is ervoor te zorgen dat huiselijk geweld of kindermishandeling eerder in beeld komt, betrokkenen zo snel mogelijk in veiligheid komen en dat deze veiligheid ook structureel geborgd is. Dit doel kan alleen gerealiseerd worden als professionals vanuit diverse disciplines met elkaar samenwerken.
Veilig Thuis draagt vanuit partnerschap bij aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het tijdig op de hoogte brengen van Veilig Thuis is nodig om Veilig Thuis in positie te brengen om signalen uit verschillende bronnen te verbinden met de melding. Zo kan Veilig Thuis een inschatting maken van de actuele en structurele onveiligheid.
Veilig Thuis kan in elke stap van de Meldcode gevraagd worden voor afstemming en advies. Wanneer melden volgens het afwegingkader noodzakelijk is, zal de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp en aan welke voorwaarden deze moet voldoen, in overleg met Veilig Thuis worden beantwoord.
Veilig Thuis is u graag behulpzaam. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 020 – 7983798

Wet Verplichte Meldcode
De Verbeterde Meldcode komt voort uit de Wet Verplichte Meldcode. Deze wet zegt niet alleen dat er een Meldcode aanwezig moet zijn in een organisatie, maar ook dat de organisatie de kennis over, en het gebruik van de Meldcode binnen de organisatie moet bevorderen.
Organisaties zijn zelf verplicht om de Verbeterde Meldcode met afwegingskaders vast te stellen, deze te implementeren in hun organisatie en de kennis en het gebruik van de Verbeterde Meldcode te bevorderen bij hun medewerkers. De Wet laat de invulling van deze verplichting over aan de individuele organisaties, zodat goed kan worden ingespeeld op de behoeften en vragen van de medewerkers. Deze ruimte om een eigen invulling te geven aan scholing en training, laat onverlet dat het om een wettelijke plicht gaat.

Toezicht, afstemming en advies
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.), de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden toezicht op de naleving van de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in de zorg, het onderwijs en bij justitiepartijen.
Gemeenten houden toezicht op de naleving van de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning en de kinderopvang.

Meer informatie
Bekijk de video van de rijksoverheid over de verbeterde Meldcode: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
Of de video van Augeo:

Ook is er een toolkit met alle informatie over de verbeterde Meldcode beschikbaar op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
In de toolkit kunt u ook een directe link naar de afzonderlijke afwegingskaders vinden of het basisdocument Meldcode.

Ten slotte
Graag maak ik ten slotte van de gelegenheid gebruik om u alle goeds toe te wensen voor 2019 en spreek ik de wens uit dat wij elkaar in het nieuwe jaar nog beter weten te vinden voor de kinderen, gezinnen en mensen die te maken krijgen met kindermishandeling , huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Met vriendelijke groet,

Benne Holwerda
Programma Directeur