De jaarcijfers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2022

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2022 ontving in 2022
meer dan 10.000 meldingen en adviesvragen. Bij bijna
twee derde van het aantal meldingen over huishoudens
met kinderen is er sprake van een vermoeden van
kindermishandeling. Er is sprake van een lichte stijging
van het aantal meldingen van (een vermoeden van)
huiselijk geweld of kindermishandeling ten opzichte
van de instroom in 2021.
Deze trieste feiten laten zien hoe belangrijk onze
opgave blijft om huiselijk geweld en
kindermishandeling te voorkomen en te stoppen.